Porodična penzija

 

1.
Koji su uslovi za ostvarivanje prava na porodičnu penziju?
 

Članovi porodice koji mogu ostvariti pravo na porodičnu penziju
Članovi porodice koji, uz ispunjenje zakonskih uslova, mogu ostvariti pravo na porodičnu penziju su:
- bračni drug i
- djeca (rođena u braku ili van braka, usvojena i pastorčad koje je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao).
Pravo na porodičnu penziju može, uz ispunjenje zakonskih uslova, ostvariti i razvedeni bračni drug, ako mu je pravosnažnom presudom dosuđeno pravo na izdržavanje.

Uslovi za sticanje prava na porodičnu penziju
Da bi član porodice mogao ostvariti pravo na porodičnu penziju, neophodno je da su ispunjeni:
- uslovi koji se odnose na umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava - pšti uslovi i
- uslovi koje treba da ispune članovi porodice umrlog osiguranika ili korisnika prava - posebni uslovi.

Uslovi koji se odnose na umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava - opšti uslovi
Pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice:
- umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili najmanje deset godina penzijskog staža ili je ispunio uslove za starosnu ili invalidsku penziju.
- umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije.
Ukoliko je smrt osiguranika nastala kao posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti, članovi porodice stiču pravo na porodičnu penziju, bez obzira na dužinu penzijskog staža.

Uslovi koji se odnose na člana porodice - posebni uslovi
- Bračni drug stiče pravo na porodičnu penziju ako je do smrti bračnog druga navršio 52 godine života (za udovca i udovicu), odnosno 51 godinu u 2015. godini (za udovca i udovicu), shodno prelaznom periodu od 2011. do 2016. godine.
- Ako je do smrti bračnog druga ili u roku od jedne godine od dana smrti bračnog druga postao potpuno nesposoban za rad.
- Ako bračni drug obavlja roditeljsku dužnost i u toku trajanja prava na porodičnu penziju navrši potrebne godine života ili postane nesposoban.
- Dijete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do navršenih 19 godina života. Poslije navršenih 19 godina života dijete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do završetka školovanja, najkasnije do navršenih 24 godine života, ukoliko pohađa fakultet. Izuzetno, ukoliko dijete pohađa fakultet čije je trajanje duže od četiri godine, porodična penzija mu pripada do navršenih 25 godina života.
- Ukoliko se dijete za vrijeme korišćenja porodične penzije zaposli, neće se obustavljati isplata porodične penzije.
- Dijete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada dok traje nesposobnost za samostalan život i rad.
Porodična penzija se određuje od starosne ili invalidske penzije koja bi osiguraniku pripadala u času smti, odnosno od penzije koja je korisniku pripadala u času smti, u procentu koji se utvrđuje prema broju članova porodice, koji imaju pravo na tu penziju, i to: za jednog člana 70%, za dva člana 80%, za tri člana 90% i za četiri člana 100%.
Djeci bez oba roditelja, pored porodične penzije po jednom roditelju, pripada i porodična penzija po drugom roditelju, i to za jedno dijete 20%, za dva djeteta 40%, za tri djeteta 90% i za četvoro i više djece 100%.

2.
S obzirom da je suprug preminuo prije mjesec dana, a iznos njegove penzije je bio viši od moje, molim Vas da mi odgovorite u kom roku je potrebno da podnesem zahtjev za korišćenje porodične penzije i gdje se on podnosi? Takođe, molim vas da me informišete o načinu na koji mogu regulisati isplatu pogrebnih troškova.
 
Prema članu 57 Zakona penzijskom i invalidskom osiguranju u slučaju smrti korisnika penzije, licu koje izmiri troškove sahrane pripada naknada pogrebnih troškova . Potrebno je da u roku od 60 dana od smrti korisnika predate zahtjev i priložite  izvod iz knjige umrlih, kao i račun pogrebnih usluga.
Što se tiče izbora povoljnije penzije, potrebno je da u područno odjeljenje Fonda PIO koje je donijelo rješenja predate. izvode iz knjige vjenčanih i knjige umrlih, kopije rješenja o penziji i zahtjev. Na osnovu zahtjeva donijeće se novo rješenje, kojim ćete ostvariti pravo na porodičnu penziju.
3.
Korisnik sam porodične penzije i upisala sam magistarske studije. Kako uskoro punim 24 godine, a molim Vas da mi odgovorite da li ostvarujem pravo na porodičnu penziju do okončanja ovih studija.
 
Pravo na porodičnu penziju korisnik ovog prava koji studira može ostvarivati najduže do navršene 24 godine života. Pravo se može koristiti do okončanja osnovnih studija, a ukoliko osnovne studije traju pet godina, pravo na porodičnu penziju produžava se do navršene 25. godine života korisnika. Magistarske i doktorske studije su postdiplomske studije, te ne mogu biti obuhvaćene ovom odredbom.
4.
Korisnik sam porodične penzije koja mi je dodijeljena kao članu porodice – djetetu. Trenutno se školujem, a htjela bih da zasnujem radni odnos. Da li nakon zapošljavanja gubim pravo na penziju?
 
Izmjenama Zakona o PIO ( „Sl. list CG“ br 78/10), propisano je da dijete korisnik porodične penzije može da se zaposli ili obavlja samostalnu djelatnost, a da se pri tom ne vrši obustava isplate penzije. Prema tome, stupanjem u radni odnos nećete izgubiti pravo na porodičnu penziju, shodno citiranom zakonu koji se primjenjuje od 6. januara 2011. godine.
5.
Da li imam pravo na porodičnu penziju po osnovu pokojnog supruga sa kojim sam brak razvela presudom suda?
 
Prema članu 47 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju pravo na porodičnu penziju može ostvariti i razvedeni supružnik, ukoliko mu je pravosnažnom presudom dosuđeno pravo na izdržavanje. Ukoliko pravo na penziju imaju i bračni drug i razvedeni bračni drug preminulog osiguranika, određuje se jedna porodična penzija u visini koja pripada za jednog člana porodice i dijeli se u jednakim iznosima.
6.
Kako u trenutku muževljeve smrti nisam imala pravo na ličnu starosnu penziju, ostvarila sam pravo na porodičnu. Sada ispunjavam uslove za ostvarivanje lične starosne penzije. S obzirom da imam pravo da odaberem koju penziju ću ubuduće primati, molim Vas da mi odgovorite da li ću u slučaju da se odlučim za zadržavanje porodične penzije i dalje primati 70 odsto, ili bi sada imala pravo na pun iznos penzije koju je muž primao?
 
Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, porodična penzija se određuje u odnosu na iznos penzije umrlog osiguranika ili korisnika prava, u času smrti. Za jednog člana porodice ona iznosi 70% od cjelokupne penzije. Prema tome, vaša penzija bi u slučaju da se odlučite da i dalje ostvarujete pravo na porodičnu penziju iznosila kao i do sada, 70% od ukupne penzije.
   

 

 

 

Copyright © www.fondpio.me  All Right are reserved!
Designed by FOND PIO Crne Gore