Starosna penzija

 

Penzijski staž, staž osiguranja i poseban staž

Starosnu penziju može ostvariti osiguranik koji ispunjava uslove u pogledu navršenih:

•  godina života i penzijskog staža,

•  staža osiguranja.

Penzijski staž – je širi pojam od staža osiguranja koji obuhvata i poseban staž.

Staž osiguranja – podrazumijeva vrijeme provedeno na radu poslije navšene petnaeste godine života, po osnovu koga je osiguranik bio osiguran na penzijsko-invalidsko osigurnje, za koje je uplaćen doprinos.

Poseban staž – podrazumijeva vrijeme provedeno van rada za koje nije upaćen doprinos za PIO a koji se računa u penzijski staž ( ženi za djecu koju je rodila uračunava se poseban staž šest mjeseci po djetetu, učešće za vrijeme vršenja vojnih dužnosti provedeno u oružanim akcijama i zarobljeništvu posle 17. 08. 1990 godine) a koji se priznaje u penzijski staž za sticanje i odredjivanje visine prava iz PIO.

Znači, ukoliko je propisano za ispunjenje uslova za starosnu penziju, penzijski staž za ispunjenje uslova i odredjivanje visine penzije računa se staž osiguranja i poseban staž.

Ukoliko je za ispunjenje uslova propisan staž osiguranja-podrazumijeva vrijeme provedeno na radu po osnovu koga je osiguranik bio osiguran kao i uvećani staž efektivno proveden za koji su uplaćeni doprinosi.

Poseban staž se ne uzima u tom slučaju za uslov za ostvarivanje prava, već samo za veći obim prava.

1.

Koji su uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju u 2014. godini?

Osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kad navrši 40 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.
Osiguranik stiče pravo na strosnu penziju kad navrši 30 godina staža osiguranja od čega najmanje 20 godina efektivno provedenih na radnim mjestima na kojima se u rudnicima staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.
Pravo na starosnu penziju osiguranik stiče kada navrši 65 godina i dva mjeseca života (muškarac), odnosno 60 godina i 3 mjeseca života (žena) i najmanje 15 godina penzijskog staža.
Osiguranik žena stiče pravo na starosnu penziju kada navrši 35 godina i 3 mjeseca staža osiguranja i najmanje 55 godina i 3 mjeseca života.
Osiguranik stiče pravo na prijevremenu starosnu penziju kad navrši 62 godine života i najmanje 15 godina penzijskog staža.
Osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kada navrši 20 godina staža osiguranja, ukoliko je isti roditelj djeteta sa teškim smetnjama u razvoju, koje je korisnik lične invalidnine. Ovo pravo može koristiti jedan roditelj djeteta.

Potrebni uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju u 2014. godini

Zakon o PIO (Sl. list RCG br.54/03,39/04,61/04,79/04,14/07 i 47/07 i sl. list C.G. 79/08,14/10, 78/10 i 34/11,66/12 i 38/13)

Osiguranik sa navršenih 67 godina života i najmanje 15 godina penzijskog staža.

65 godina i 2 mjeseca života (muškarac) i 60 godina i 3 mjeseca života (žene) i najmanje 15 godina penzijskog staža

Žene sa 35 godina i 3 mjeseca staža osiguranja i najmanje 55 godina i 3 mjeseca života

40 godina staža osiguranja- bez obzira na godine života

Prijevremena starosna penzija sa 62 godina života i najmanje 15 godina penzijskog staža

30 godina staža osiguranja, od čega 20 godina efektivno provedenih na radnim mjestima na kojima se u rudnicima, staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

20 godina staža osiguranja za jednog roditelja, koji ima dijete bez obzira na godine života, sa teškim smetnjama u razvoju koje je korisnik lične invalidnine.

Visina penzije, u 2014. godini se izračunava na osnovu najpovoljnijeg ličnog koeficijenta za uzastopnih 32 godina staža.
Godina u kojoj se ostvaruje pravo, ne uzima se za izračun ličnog koeficijenta.

2.
Da li korisnik starosne penzije može zasnovati radni odnos i pod kojim uslovima? Da li je moguće da prima penziju dok traje radni odnos?

Članom 112 Zakona penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. list RCG“ br. 53/03, 39/04, 61/04, 79/04, 81/04, 14/07 i 47/07 i „Sl. list CG“ br. 79/08, 14/10, 78/10 i 34/11), propisano je da korisnik starosne penzije može da se zaposli. Isto pravo imaju i djeca uživaoci porodične penzije.
Za korisnike invalidske penzije i bračne drugove korisnike porodične penzije, takva mogućnost nije propisana.
Što se tiče načina zaposlenja, primjenjuju se propisi iz radnih odnosa i vrši uplata doprinosa za socijalno osiguranje.
Korisniku starosne penzije koji se zaposlio, po prestanku tog zaposlenja može biti ponovo utvrđen iznos penzije, pod uslovom da je po ovom zakonu bio osiguran najmanje godinu dana.

3.
Korisnik sam starosne penzije i imam dijete sa teškim smetnjama u razvoju, starosti 10 godina, koje je korisnik lične invalidnine. Da li imam pravo na povećanje penzije od 20 posto po osnovu člana 197i Zakona o izmjenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju?

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. list RCG“ br. 53/03, 39/04, 61/04, 79/04, 81/04, 14/07 i 47/07 i „Sl. list CG“ br. 79/08, 14/10, 78/10 i 34/11), u članu 197i, propisano je da pravo na starosnu penziju sa navršenih 20 godina staža osiguranja, bez obzira na godine starosti, ima jedan od roditelja koji ima dijete, bez obzira na godine života djeteta, sa teškim smetnjama u razvoju, koje je korisnik lične invalidnine. Visina penzije roditelja djeteta sa teškim smetnjama uvećava se za 20%.
Pošto ste Vi korisnik starosne penzije nije moguće, shodno propisima, izvršiti ponovno ostvarivanja prava na starosnu penziju, sada pod novim uslovima.

4.
Upoznat sam sa dopunom Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji donijela Skupština Crne Gore, a odnosi se na clan 197z po kojem osiguranik stiče pravo na starosnu penziju navršetkom 30 godina staža, od čega najmanje 20 godina pod benificijama. Ja sam po ovom članu ostvario pravo na penziju, samo me interesuje, da li mi se lični koefcijent, što je za mene povoljnije, može računati na osnovu zarade, odnosno naknade zarade ostavarene u kalendarskoj godini koja prethodi godini ostvarivanja prava, što je definisano u stavu 3 člana 197v.

Članom 197z Zakona o PIO propisano je da izuzetno od člana 17 ovog zakona osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kad navrši 30 godina staža osiguranja, od čega najmanje 20 godina efektivno provedenih na radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, i da se pravo na starosnu penziju moze ostvariti do 31.decembra 2011. godine,bez obzira na godine zivota. Odrebe člana 197v se odnose na osiguranike iz člana 197a i 197b, gdje su potrebne godine života najmanje 50 godina, a ne i na osiguranike iz člana 197z, za izračun ličnog koeficijenta.
Dakle, izračun ličnog koeficijenta za osiguranike iz člana 197z vrši se kao za osiguranike iz člana 17 ovog Zakona, po opštim propisima.

5.
Molim Vas da mi odgovorite da li kao roditelj djeteta sa teškim smetnjama u razvoju imam pravo na olakšano sticanje prava na penziju, kako bih se brinula o njemu. Imam 24 godine staža, ali ne ispunjavam uslove u pogledu godina starosti.

Izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. list CG br. 34/11 od 12.07.2011. godine) uvele su novu kategoriju osiguranika kojoj i Vi pripadate. Pravo na starosnu penziju sa navršenih 20 godina staža osiguranja, bez obzira na godine starosti, ima jedan od roditelja koji ima dijete, bez obzira na godine života djeteta, sa teškim stanjima u razvoju, koje je korisnik lične invalidnine. Visina takve penzije se uvećava za 20%.
Potrebno je da uz zahtjev priložite sljedeće dokaze:

•  izvod iz matične knjige rođenih za dijete,

•  ovjerenu izjavu volje roditelja koji će ostvariti pravo na penziju,

•  saglasnost drugog roditelja (osim u slučaju da zahtjev podnosi roditelj koji je dijete dobio u vanbračnoj zajednici ili je nakon razvoda presudom - rješenjem suda određen za stratelja djeteta)

•  rješenje centra za socijalni rad da je dijete korisnik lične invalidnine i

•  potvrdu centra za socijalni rad o posljednjoj isplaćenoj invalidnini (potrebno je dostaviti ime i matične brojeve roditelja).

6.
Molim vas da mi pojasnite zakonsku odredbu po kojoj žena za svako rođeno dijete dobija 6 mjeseci staža. Da li to znači da žena može ranije ostvariti pravo na penziju ukoliko ima decu?

Članom 74a Zakona o PIO propisano je da se osiguraniku – ženi, za djecu koju je rodila, uračunava u poseban staž šest mjeseci po djetetu.

Ukoliko je ženi osiguraniku uslov za ostvarivanje prava staž osiguranja , u tom slučaju se poseban staž po rođenju djeteta ne može računati za ispunjenje uslova, već samo za veći obim prava, odnosno veći iznos penzije.

Ako je za ostvarivanje prava uslov penzijski staž , u tom slučaju se za ispunjenje uslova računa poseban staž - staž ostvaren po osnovu rođenja djeteta

Prema tome, efekat ove zakonske odredbe zavisi od toga da li je uslov za pravo koje žena osiguranik – žena koja je rađala želi da ostvari, staž osiguranja ili penzijski staž.

7.
Da li preko vašeg fonda mogu ostvariti starosnu penziju iz Bosne i Hercegovine? Imam prebivalište u Crnoj Gori, a nemam staža iz Crne Gore

- Pošto je Crna Gora preuzela i primjenjuje Sporazum o socijalnom osiguranju između SRJ i Republike Bosne i Hercegovine, možete preko Fonda PIO Crne Gore podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju u Bosni i Hercegovini, bez obzira na to što nemate ostvarenog staža u Crnoj Gori. Potrebno je da se obratite najbližem područnom odeljenju ovog Fonda, koje je nadležno za mjesto u kome živite.

 

8.
Molila bih Vas da mi odgovorite na pitanje kada stičem pravo na starosnu penziju, s obzirom da imam 34 godine staza i 57 godina i 7 mjeseci života, a rodila sam dvoje djece. Efektivnog radnog staža imam 30 godina, a 4 godine staž ostvarujem preko biroa i imam (po rješenju) novčanu nadoknadu do penzije.

U pitanju ste naveli da imate 34 godine staža osiguranja i 57 godina i 7 mjeseci života.
Prema propisima iz PIO, Vi ne ispunjavate uslove za starosnu penziju, bez obzira što ste rodili dvoje djece - poseban staž se ne uzima kao uslov za penziju do 35 godina,već se koristi za određivanje visine penzije.
Ukoliko u 2013. godini navršavate 35 godina staža osiguranja, ispunićete uslove za starosnu penziju.

9.
Da li je zakonom definisano sa koliko godina se mora otići u starosnu penziju? Imam 26 godina radnog staža i 64 godine života ali bih želio da radim još nekoliko godina.
  Uslov za ostvarivanje prava na starosnu penziju ispunjavate u 2013. godini, sa navršetkom 65 godina života.
Ostvarivanje prava na penziju je lično pravo i ono se pokreće zahtjevom.
Ipak, prema zakonu o radu, osiguraniku radni odnos prestaje, po sili zakona, sa navršetkom 67 godina života.
10.
Zbog tečaja u aluminijskoj industriji, ne mojom voljom, prestao mi je radni odnos. Gdje mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na penziju prema poslednjim dopunama zakona o PIO?

Shodno dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. list CG“ broj 38/13), odnosno primjenom člana 197j ovoga zakona, pravo na starosnu penziju može ostvariti osiguranik kome je u aluminijumskoj industriji prestao radni odnos zbog uvođenja stečaja, ako ima navršenih 30 godina staža osiguranja.

Potrebno je imati u vidu i uslov za ostvarivanje prava po ovom osnovu, a koji se odnosi na datum prestanka radnog odnosa. Shodno članu 197j, radni odnos mora biti prekinut najkasnije 29. septembra 2013. godine, odnosno radna knjižica mora biti zaključena najkasnije na taj datum.

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruju se u područnom odeljenju na čijem području je osiguranik bio poslednji put osiguran (princip posljednjeg osiguranja). S obzirom da se aluminijumska industrija u Crnoj Gori odvija na području opštine Podgorice, to osiguranici zahtjeve podnose u Područnom odeljenju Podgorica, na adresi Nikole Kovačevića 8.

Ukoliko je osiguranik ostvario staž osiguranja u drugoj državi sa kojom Crna Gora ima sklopljen sporazum o socijalnom osiguranju, osiguranik podnosi zahtjev u Centralnoj službi, Odjeljenju za sprovođenje INO osiguranja, na adresi Bulevar Ivana Crnojevića 64, Podgorica.

11.
S obzirom da mi je zbog uvođenja stečaja u preduzeće prestao radni odnos u aluminijskoj industriji, želio bih da ostvarim pravo na penziju. Koju dokumentaciju moram priložiti sa zahtjevom?

 

Postupak za ostvarivanje prava na starosnu penziju pokreće se na zahtjev osiguranika. Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

•  Radnu knjižicu (zaključenu)

•  Kopiju lične karte

•  Rješenje o prestanku radnog odnosa

•  Žene osiguranici trebaju priložiti i izvod iz knjige rođenih za djecu koju su rodile.

Poslodavac je dužan dostaviti prijave podataka za utvrđivanje staža osiguranja, kao i podatke o zaradama i naknadama zarada koje služe za utvrđivanje godišnjeg ličnog koeficijenta i visine uplaćenog doprinosa, te prijavu prestanka zaposlenja. Navedene podatke poslodavac dostavlja Fondu PIO.

12.
Koji je rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju shodno članu 197j Zakona o PIO, po kome pravo na starosnu penziju može ostvariti osiguranik kome je u aluminijumskoj industriji prestao radni odnos zbog uvođenja stečaja, ako ima navršenih 30 godina staža osiguranja?
 

Lice koje ispunjava uslove za sticanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, to pravo ostvaruje od dana podnošenja zahtjeva, a najranije šest mjeseci prije tog datuma ako i na taj datum ispunjava uslove za sticanje prava.

Kako je dopuna Zakona o PIO u članu 197j stav 2 („Sl. list CG“ broj 38/13) ograničenog trajanja i primjenjuje se od 10. avgusta do 30. septembra 2013. godine, za ostvarivanje prava po ovom osnovu je potrebno da su ispunjeni sljedeći uslovi:

•  Da je radni odnos prestao usljed stečaja u aluminijumskoj industriji za vrijeme važenja navedenog zakona,

•  Da je za vrijeme važenja citiranog zakona osiguranik navršio 30 godina staža osiguranja.

Prema tome, zahtjev za starosnu penziju može se podnijeti najduže šest mjeseci od prestanka radnog odnosa usljed stečaja u aluminijumskoj industriji.

 

 

 

 

Copyright © www.fondpio.me  All Right are reserved!
Designed by FOND PIO Crne Gore