SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I LISTE OBRAČUNA NJIHOVIH ZARADA, DRUGIH PRIMANJA I NAKNADA za januar