• 18 sep

  18 sep

  11 sep

  14 avg

  31 jul

  17 jul

  17 jul

  10 jul

  26 jun

  19 jun

  03 jun

  27 maj

  19 maj

  19 maj

  19 maj

  16 maj

  15 maj

  06 maj

  30 apr

  29 apr

  15 apr

  15 apr

  07 apr

  31 mar

  25 mar

  24 mar

  24 mar

  23 mar

  20 mar

  18 mar

  18 mar

  17 mar

  19 feb

  17 jan

  19 dec

  19 nov

  13 nov

  18 okt

  04 okt

  19 sep

  20 avg

  19 jul

  19 jun

  17 maj

  05 apr

  19 mar

  19 feb

  18 jan

  19 dec

  19 nov

  24 okt

  23 okt

  19 okt

  16 okt

  28 sep

  19 sep

  14 sep

  07 sep

  03 avg

  19 jul

  18 maj

  19 apr

  19 mart

  19 feb

  19 jan

  19 dec

 • 06 Avg

  19 Sep

  25 Sep

  • Koji su uslovi za ostvarivanje prava na porodičnu penziju?

   Članovi porodice koji mogu ostvariti pravo na porodičnu penziju
   Članovi porodice koji, uz ispunjenje zakonskih uslova, mogu ostvariti pravo na porodičnu penziju su:
   - bračni drug i
   - djeca (rođena u braku ili van braka, usvojena i pastorčad koje je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao).
   Pravo na porodičnu penziju može, uz ispunjenje zakonskih uslova, ostvariti i razvedeni bračni drug, ako mu je pravosnažnom presudom dosuđeno pravo na izdržavanje.
   Uslovi za sticanje prava na porodičnu penziju Da bi član porodice mogao ostvariti pravo na porodičnu penziju, neophodno je da su ispunjeni:
   - uslovi koji se odnose na umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava - pšti uslovi i - uslovi koje treba da ispune članovi porodice umrlog osiguranika ili korisnika prava - posebni uslovi.
   Uslovi koji se odnose na umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava - opšti uslovi Pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice:
   - umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili najmanje deset godina penzijskog staža ili je ispunio uslove za starosnu ili invalidsku penziju. - umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije.
   Ukoliko je smrt osiguranika nastala kao posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti, članovi porodice stiču pravo na porodičnu penziju, bez obzira na dužinu penzijskog staža.
   Uslovi koji se odnose na člana porodice - posebni uslovi
   Bračni drug stiče pravo na porodičnu penziju ako je do smrti bračnog druga navršio 52 godine života (za udovca i udovicu), odnosno 51 godinu u 2015. godini (za udovca i udovicu), shodno prelaznom periodu od 2011. do 2016. godine.
   - Ako je do smrti bračnog druga ili u roku od jedne godine od dana smrti bračnog druga postao potpuno nesposoban za rad.
   - Ako bračni drug obavlja roditeljsku dužnost i u toku trajanja prava na porodičnu penziju navrši potrebne godine života ili postane nesposoban.
   - Dijete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do navršenih 19 godina života. Poslije navršenih 19 godina života dijete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do završetka školovanja, najkasnije do navršenih 24 godine života, ukoliko pohađa fakultet. Izuzetno, ukoliko dijete pohađa fakultet čije je trajanje duže od četiri godine, porodična penzija mu pripada do navršenih 25 godina života.
   - Ukoliko se dijete za vrijeme korišćenja porodične penzije zaposli, neće se obustavljati isplata porodične penzije.
   - Dijete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada dok traje nesposobnost za samostalan život i rad.
   Porodična penzija se određuje od starosne ili invalidske penzije koja bi osiguraniku pripadala u času smti, odnosno od penzije koja je korisniku pripadala u času smti, u procentu koji se utvrđuje prema broju članova porodice, koji imaju pravo na tu penziju, i to: za jednog člana 70%, za dva člana 80%, za tri člana 90% i za četiri člana 100%.
   - Djeci bez oba roditelja, pored porodične penzije po jednom roditelju, pripada i porodična penzija po drugom roditelju, i to za jedno dijete 20%, za dva djeteta 40%, za tri djeteta 90% i za četvoro i više djece 100%.

   S obzirom da je suprug preminuo prije mjesec dana, a iznos njegove penzije je bio viši od moje, molim Vas da mi odgovorite u kom roku je potrebno da podnesem zahtjev za korišćenje porodične penzije i gdje se on podnosi? Takođe, molim vas da me informišete o načinu na koji mogu regulisati isplatu pogrebnih troškova.

   Prema članu 57 Zakona penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. list RCG“ br. 53/03, 39/04, 61/04, 79/04, 81/04, 14/07 i 47/07 i „Sl. list CG“ br. 79/08, 14/10, 78/10 i 34/11) , u slučaju smrti korisnika penzije, licu koje izmiri troškove sahrane pripada naknada pogrebnih troškova . Potrebno je da u roku od 60 dana od smrti korisnika predate zahtjev i priložite izvod iz knjige umrlih, kao i račun pogrebnih usluga.

   Korisnik sam porodične penzije i upisala sam magistarske studije. Kako uskoro punim 24 godine, a molim Vas da mi odgovorite da li ostvarujem pravo na porodičnu penziju do okončanja ovih studija.

   Pravo na porodičnu penziju korisnik ovog prava koji studira može ostvarivati najduže do navršene 24 godine života. Pravo se može koristiti do okončanja osnovnih studija, a ukoliko osnovne studije traju pet godina, pravo na porodičnu penziju produžava se do navršene 25. godine života korisnika. Magistarske i doktorske studije su postdiplomske studije, te ne mogu biti obuhvaćene ovom odredbom.

   Korisnik sam porodične penzije koja mi je dodijeljena kao članu porodice – djetetu. Trenutno se školujem, a htjela bih da zasnujem radni odnos. Da li nakon zapošljavanja gubim pravo na penziju?

   Izmjenama Zakona o PIO ( „Sl. list CG“ br 78/10), propisano je da dijete korisnik porodične penzije može da se zaposli ili obavlja samostalnu djelatnost, a da se pri tom ne vrši obustava isplate penzije. Prema tome, stupanjem u radni odnos nećete izgubiti pravo na porodičnu penziju, shodno citiranom zakonu koji se primjenjuje od 6. januara 2011. godine.

   Da li imam pravo na porodičnu penziju po osnovu pokojnog supruga sa kojim sam brak razvela presudom suda?

   Prema članu 47 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. list RCG“ br. 53/03, 39/04, 61/04, 79/04, 81/04, 14/07 i 47/07 i „Sl. list CG“ br. 79/08, 14/10, 78/10 i 34/11), pravo na porodičnu penziju može ostvariti i razvedeni supružnik, ukoliko mu je pravosnažnom presudom dosuđeno pravo na izdržavanje. Ukoliko pravo na penziju imaju i bračni drug i razvedeni bračni drug preminulog osiguranika, određuje se jedna porodična penzija u visini koja pripada za jednog člana porodice i dijeli se u jednakim iznosima.

   Kako u trenutku muževljeve smrti nisam imala pravo na ličnu starosnu penziju, ostvarila sam pravo na porodičnu. Sada ispunjavam uslove za ostvarivanje lične starosne penzije. S obzirom da imam pravo da odaberem koju penziju ću ubuduće primati, molim Vas da mi odgovorite da li ću u slučaju da se odlučim za zadržavanje porodične penzije i dalje primati 70 odsto, ili bi sada imala pravo na pun iznos penzije koju je muž primao?

   Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, porodična penzija se određuje u odnosu na iznos penzije umrlog osiguranika ili korisnika prava, u času smrti. Za jednog člana porodice ona iznosi 70% od cjelokupne penzije. Prema tome, vaša penzija bi u slučaju da se odlučite da i dalje ostvarujete pravo na porodičnu penziju iznosila kao i do sada, 70% od ukupne penzije.

  • Penzijski staž, staž osiguranja i poseban staž

   Starosnu penziju može ostvariti osiguranik koji ispunjava uslove u pogledu navršenih:
   • godina života i penzijskog staža,
   • staža osiguranja.
   Penzijski staž – je širi pojam od staža osiguranja koji obuhvata i poseban staž.
   Staž osiguranja – podrazumijeva vrijeme provedeno na radu poslije navšene petnaeste godine života, po osnovu koga je osiguranik bio osiguran na penzijsko-invalidsko osigurnje, za koje je uplaćen doprinos.
   Poseban staž – vrijeme provedeno van rada za koje nije upaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osigurnje, a koji se priznaje u penzijski staž za sticanje i određivanje visine prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (ženi za djecu koju je rodila uračunava se poseban staž šest mjeseci po djetetu, učešće za vrijeme vršenja vojnih dužnosti provedeno u oružanim akcijama i zarobljeništvu posle 17. 08. 1990. godine).
   Shodno navedenom, ukoliko je za sticanje prava na starosnu penziju propisano ispunjenje uslova za penzijski staž , računa se staž osiguranja i poseban staž.
   Ukoliko je za ispunjenje uslova propisan staž osiguranja - podrazumijeva se vrijeme provedeno na radu po osnovu koga je osiguranik bio osiguran, kao i uvećani staž za koji su uplaćeni doprinosi. Poseban staž se u tom slučaju ne uzima za uslov za ostvarivanje prava, već samo za veći obim prava.

   Koji su uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju u 2015. godini?

   Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. list RCG“, br. 54/03, 39/04, 61/04, 79/04, 81/04, 14/07, 47/07 i „Sl. list Crne Gore“ br. 79/08, 14/10, 78/10, 34/11, 66/12 i 38/13 i 61/13, 06/14 i 60/14)
   Osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kada navrši 67 godina života i najmanje 15 godina penzijskog staža. Osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kada navrši 65 godina života i 4 mjeseca života (muškarac) i 60 godina i šest mjeseci života (žene) i najmanje 15 godina penzijskog staža.Osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kad navrši 40 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.Osiguranik žena stiče pravo na starosnu penziju kada navrši 35 godina i 6 mjeseci staža osiguranja i najmanje 55 godina i 6 mjeseci života.Osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kad navrši 30 godina staža osiguranja od čega najmanje 20 godina efektivno provedenih na radnim mjestima na kojima se u rudnicima staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.Osiguranik stiče pravo na prijevremenu starosnu penziju kad navrši 62 godine života i najmanje 15 godina penzijskog staža.Osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kada navrši 20 godina staža osiguranja, ukoliko je isti roditelj ili staratelj koji vrši starateljstvo nad djetetom sa teškim smetnjama u razvoju, koje je korisnik lične invalidnine. Ovo pravo može koristiti jedan roditelj ili staratelj, a ne odnosi se na staratelja koga po službenoj dužnosti imenuje organ starateljstva.
   Osiguranik - policijski službenik kome radni odnos prestane do 1. aprila 2015. godine, stiče pravo na starosnu penziju ukoliko do 31. januara 2015. godine navrši najmanje 40 godina života i 20 godina staža osiguranja, od kojih najmanje 10 godina efektivno provedenih na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Pravo na starosnu penziju po ovom osnovu može se ostvariti do 1. jula 2015. godine.
   Osiguraniku - službeniku Agencije za nacionalnu bezbjednost koji zaključno sa 30. aprilom 2015. godine navrši najmanje 50 godina života i 25 godina staža osiguranja, od kojih najmanje 15 godina efektivno provedenih na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, prestaje radni odnos najkasnije 1.maja 2015. godine i u ovom slučaju službenik Agencije ima pravo na starosnu penziju. Pravo na starosnu penziju po ovom osnovu može se ostvariti do 1. jula 2015. godine.
   Osiguraniku - službeniku Agencije za nacionalnu bezbjednost kome na lični zahtjev radni odnos prestane do 1. maja 2015. godine, ima pravo na starosnu penziju ukoliko zaključno sa 30. aprilom 2015. godine navrši najmanje 50 godina života i 20 godina staža osiguranja, od kojih najmanje 10 godina efektivno provedenih na poslovima u Agenciji, na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Pravo na starosnu penziju po ovom osnovu može se ostvariti do 1. jula 2015. godine.
   Osiguranik kome je u sektoru metaloprerađivačke industrije prestao radni odnos zbog uvođenja stečaja, a u tom procesu mu nije isplaćena otpremnina, stiče pravo na starosnu penziju ukoliko ima navršenih 30 godina staža osiguranja. Pravo na starosnu penziju po ovom osnovu može se ostvariti do 15. marta 2015. godine. Osiguranik kome je u privrednom društvu, u kojem je država imala vlasnički udio, prestao radni odnos zbog uvođenja stečaja, stiče pravo na starosnu penziju sa navršenih 30 godina staža osiguranja (muškarac) odnosno 25 godina staža osiguranja (žena). Pravo na starosnu penziju po ovom osnovu može se ostvariti do 1. jula 2015. godine. Visina penzije u 2015. godini se izračunava na osnovu najpovoljnijeg ličnog koeficijenta za uzastopne 34 godine staža. Godina u kojoj se ostvaruje pravo, na uzima se za izračun ličnog koeficijenta.

    Osiguranik sa navršenih 67 godina života i najmanje 15 godina penzijskog staža.
    65 godina i 4 mjeseca života (muškarac) i 60 godina i 6 mjeseca života (žene) i najmanje 15 godina penzijskog staža
    Žene sa 35 godina i 6 mjeseca staža osiguranja i najmanje 55 godina i 6 mjeseca života
    40 godina staža osiguranja- bez obzira na godine života
    Prijevremena starosna penzija sa 62 godina života i najmanje 15 godina penzijskog staža
    30 godina staža osiguranja, od čega 20 godina efektivno provedenih na radnim mjestima na kojima se u rudnicima, staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.
    20 godina staža osiguranja za jednog roditelja, koji ima dijete bez obzira na godine života, sa teškim smetnjama u razvoju koje je korisnik lične invalidnine.
    Policijski službenik  Prestanak radnog odnosa do 1. aprila 2015. godine, ukoliko do 31. januara 2015. godine navrši najmanje 40 godina života i 20 godina staža osiguranja, od kojih najmanje 10 godina efektivno provedenih na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Pravo na starosnu penziju po ovom osnovu može se ostvariti do 1. jula 2015. godine.
    Službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost  Osiguraniku - službeniku Agencije za nacionalnu bezbjednost koji zaključno sa 30. aprilom 2015. godine navrši najmanje 50 godina života i 25 godina staža osiguranja, od kojih najmanje 15 godina efektivno provedenih na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, prestaje radni odnos najkasnije 1.maja 2015 godine i u ovom slučaju službenik Agencije ima pravo na starosnu penziju. Pravo na starosnu penziju po ovom osnovu može se ostvariti do 1. jula 2015. godine.
    Službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost.  Osiguraniku - službeniku Agencije za nacionalnu bezbjednost kome na lični zahtjev radni odnos prestane do 1. maja 2015. godine, ima pravo na starosnu penziju ukoliko zaključno sa 30. aprilom 2015. godine navrši najmanje 50 godina života i 20 godina staža osiguranja, od kojih najmanje 10 godina efektivno provedenih na poslovima u Agenciji, na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Pravo na starosnu penziju po ovom osnovu može se ostvariti do 1. jula 2015. godine.
    Metaloprerađivačka industrija  30 godina staža osiguranja, ukoliko je radni odnos prestao u sektoru metaloprerađivačke industrije zbog uvođenja stečaja, a u tom procesu nije isplaćena otpremnina. Pravo na starosnu penziju po ovom osnovu može se ostvariti do 15. marta 2015. godine.
    Stečaj u privrednom društvu u kojem je država imala vlasnički dio  Osiguranik kome je u privrednom društvu, u kojem je država imala vlasnički udio, prestao radni odnos zbog uvođenja stečaja, stiče pravo na starosnu penziju sa navršenih 30 godina staža osiguranja (muškarac) odnosno 25 godina staža osiguranja (žena). Pravo na starosnu penziju po ovom osnovu može se ostvariti do 1. jula 2015. godine.

   Visina penzije, u 2015. godini se izračunava na osnovu najpovoljnijeg ličnog koeficijenta za uzastopnih 34 godina staža. Godina u kojoj se ostvaruje pravo, ne uzima se za izračun ličnog koeficijenta.

   Da li korisnik starosne penzije može zasnovati radni odnos i pod kojim uslovima? Da li je moguće da prima penziju dok traje radni odnos?

   Članom 112 Zakona penzijskom i invalidskom osiguranju, propisano je da korisnik starosne penzije može da se zaposli. Isto pravo imaju i djeca uživaoci porodične penzije. Za korisnike invalidske penzije i bračne drugove korisnike porodične penzije, takva mogućnost nije propisana. Što se tiče načina zaposlenja, primjenjuju se propisi iz radnih odnosa i vrši uplata doprinosa za socijalno osiguranje. Korisniku starosne penzije koji se zaposlio, po prestanku tog zaposlenja može biti ponovo utvrđen iznos penzije, pod uslovom da je po ovom zakonu bio osiguran najmanje godinu dana.

   Korisnik sam starosne penzije i imam dijete sa teškim smetnjama u razvoju, starosti 10 godina, koje je korisnik lične invalidnine. Da li imam pravo na povećanje penzije od 20 posto po osnovu člana 197i Zakona o izmjenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju?

   Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, u članu 197i, propisano je da pravo na starosnu penziju sa navršenih 20 godina staža osiguranja, bez obzira na godine starosti, ima jedan od roditelja koji ima dijete, bez obzira na godine života djeteta, sa teškim smetnjama u razvoju, koje je korisnik lične invalidnine. Visina penzije roditelja djeteta sa teškim smetnjama uvećava se za 20%.

   Pošto ste Vi korisnik starosne penzije nije moguće, shodno propisima, izvršiti ponovno ostvarivanja prava na starosnu penziju, sada pod novim uslovima.

   Molim Vas da mi odgovorite da li kao roditelj djeteta sa teškim smetnjama u razvoju imam pravo na olakšano sticanje prava na penziju, kako bih se brinula o njemu. Imam 24 godine staža, ali ne ispunjavam uslove u pogledu godina starosti.

   Izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. list CG br. 34/11 od 12.07.2011. godine) uvele su novu kategoriju osiguranika kojoj i Vi pripadate. Pravo na starosnu penziju sa navršenih 20 godina staža osiguranja, bez obzira na godine starosti, ima jedan od roditelja koji ima dijete, bez obzira na godine života djeteta, sa teškim stanjima u razvoju, koje je korisnik lične invalidnine. Visina takve penzije se uvećava za 20%. Potrebno je da uz zahtjev priložite sljedeće dokaze:
   • izvod iz matične knjige rođenih za dijete,
   • ovjerenu izjavu volje roditelja koji će ostvariti pravo na penziju,
   • saglasnost drugog roditelja (osim u slučaju da zahtjev podnosi roditelj koji je dijete dobio u vanbračnoj zajednici ili je nakon razvoda presudom - rješenjem suda određen za stratelja djeteta)
   • rješenje centra za socijalni rad da je dijete korisnik lične invalidnine i
   • potvrdu centra za socijalni rad o posljednjoj isplaćenoj invalidnini (potrebno je dostaviti ime i matične brojeve roditelja).

   Molim vas da mi pojasnite zakonsku odredbu po kojoj žena za svako rođeno dijete dobija 6 mjeseci staža. Da li to znači da žena može ranije ostvariti pravo na penziju ukoliko ima decu?

   Članom 74a Zakona o PIO propisano je da se osiguraniku – ženi, za djecu koju je rodila, uračunava u poseban staž šest mjeseci po djetetu.Ukoliko je ženi osiguraniku uslov za ostvarivanje prava staž osiguranja , u tom slučaju se poseban staž po rođenju djeteta ne može računati za ispunjenje uslova, već samo za veći obim prava, odnosno veći iznos penzije. Ako je za ostvarivanje prava uslov penzijski staž , u tom slučaju se za ispunjenje uslova računa poseban staž - staž ostvaren po osnovu rođenja djeteta Prema tome, efekat ove zakonske odredbe zavisi od toga da li je uslov za pravo koje žena osiguranik – žena koja je rađala želi da ostvari, staž osiguranja ili penzijski staž.

   Da li preko vašeg fonda mogu ostvariti starosnu penziju iz Bosne i Hercegovine? Imam prebivalište u Crnoj Gori, a nemam staža iz Crne Gore

   - Pošto je Crna Gora preuzela i primjenjuje Sporazum o socijalnom osiguranju između SRJ i Republike Bosne i Hercegovine, možete preko Fonda PIO Crne Gore podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju u Bosni i Hercegovini, bez obzira na to što nemate ostvarenog staža u Crnoj Gori. Potrebno je da se obratite najbližem područnom odeljenju ovog Fonda, koje je nadležno za mjesto u kome živite.

   Molila bih Vas da mi odgovorite na pitanje kada stičem pravo na starosnu penziju, s obzirom da imam 34 godine staza i 57 godina i 7 mjeseci života, a rodila sam dvoje djece. Efektivnog radnog staža imam 31 godina, a 4 godine staž ostvarujem preko biroa i imam (po rješenju) novčanu nadoknadu do penzije.

   U pitanju ste naveli da imate 35 godine staža osiguranja i 57 godina i 7 mjeseci života. Prema propisima iz PIO, Vi ne ispunjavate uslove za starosnu penziju, bez obzira što ste rodili dvoje djece - poseban staž se ne uzima kao uslov za penziju do 35 godina,već se koristi za određivanje visine penzije. Ukoliko u 2015 godini navršavate 35 godina i šest mjeseci staža osiguranja, ispunićete uslove za starosnu penziju.

   Da li je zakonom definisano sa koliko godina se mora otići u starosnu penziju? U 2015. godini imam 26 godina radnog staža i 64 godine života, ali bih želio da radim još nekoliko godina.

   Uslov za ostvarivanje prava na starosnu penziju ispunjavate u 2017. godini, sa navršetkom 65 godina i osam mjeseci života. Ostvarivanje prava na penziju je lično pravo i ono se pokreće zahtjevom. Ipak, prema zakonu o radu, osiguraniku radni odnos prestaje, po sili zakona, sa navršetkom 67 godina života.

  • Imam 55 godina i ukupno 12 godina radnog staza, od čega osam u Crnoj Gori, a četiri u Austriji. Posljednjih 11 godina nalazim se na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zaposljavanje. U međuvremenu sam se razboljela i po misljenju doktora nisam radno sposobna. Imajući u vidu moje godine, radni staž i aktuelno zdravstveno stanje, interesuje me koje su moje opcije za ostvarivanje prava na invalidsku penziju (pod pretpostavkom da ljekarska komisija potvrdi moju radnu nesposobnost).

   - Ukoliko imate zdravstvene probleme, potrebno je da se javite Vašem izabranom ljekaru radi obrade medicinske dokumentacije. Kompletirana medicinska dokumentacija predaje se nadležnom područnom odjeljenju, na dalju obradu. Prvostepena invalidska komisija (PIK) će u toku obrade predmeta ocijeniti Vašu zdravstvenu sposobnost, na osnovu koje će se donijeti odgovarajuće rješenje.

   Da li korisnik invalidske penzije gubi pravo na istu ukoliko se zaposli na odgovarajuće radno mjesto sa četvoročasovnim radnim vremenom?

   Odgovor na Vaše pitanje zavisi od utvrđenog stepena invaliditeta:
   • Korisnik invalidske penzije kod koga je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ne može da se zaposli.
   • Kod osiguranika kod koga je utvrđen djelimičan gubitak radne sposobnosti od 75% (čl 30 stav 2 Zakona o PIO, “Sl. list CG” 54/03) može da se zaposli jednu četvrtinu punog radnog vremena (2 sata) .

  • Da li mogu lično da uplatim doprinose za penziono osiguranje? Imam uslov za penziju, ali preduzeće u kome sam zaposlen nije u mogućnosti da mi uplati doprinose za pojedine periode osiguranja?

   Odredbama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje izričito je propisano da doprinos za obavezno socijalno osiguranje za lica zaposlena kod poslodavca obračunava i uplaćuje poslodavac, odnosno isplatilac prihoda , prilikom isplate zarade, odnosno naknade zarade na teret osiguranika i poslodavca. Prema tome, ne postoji mogućnost uplate doprinosa na način koji navodite.

   Kako da provjerim ostvaren staž u inostranstvu?

   Staž osiguranja ostvaren u državama sa kojima Crna Gora ima sklopljen Sporazum o socijalnom osiguranju možete utvrditi preko ovog Fonda. Dovoljno je da posjedujete neki od dokaza o radu u inostranstvu, koji ćete priložiti uz zahtjev za utvrđivanje datog staža.

   Preporučujemo da ovu proceduru započnete na vrijeme, kako bi dokumentacija bila kompletirana u vrijeme kada se steknu uslovi za ostvarivanje prava vezanih za navedeni staž.

   Kako da provjerim da li mi je poslodavac uplaćivao doprinose za penzijsko osiguranje?

   Područno odeljenje Fonda PIO koje pokriva teritoriju Vašeg posljednjeg mjesta zaposlenja može izdati listing sa podacima o stažu i zaradama osiguranika. Listing se izdaje besplatno, potrebno je samo da ponesete ličnu kartu.

   Interesuje me da li se računa penzijski staž maloljetnom licu koje je zasnovalo radni odnos sa 13 godina i 3 mjeseca života. Sa koliko godina maloljetno lice može najranije da zasnuje radni odnos?

   Prema Zakonu o PIO, svojstvo osiguranika se ne može steći prije navršenih 15 godina života. Znači, svojstvo osiguranika se utvrđuje na osnovu prijave na osiguranje, odnosno odjave osiguranja, ali ne prije navršenih 15 godina života.

   Da li je moguće, po važećim zakonima Crne Gore, retroaktivno kupiti staž?

   Prema Zakonu o PIO svojstvo osiguranika stiče se danom početka, a prestaje danom prestanka zaposlenja ili obavljanja samostalne djelatnosti, odnosno preduzetničke djelatnosti, odnosno obavljanja ugovorenih poslova.

   Zakon ne poznaje retroaktivno zasnivanje radnog odnosa, za period koji je prošao. Prema tome, nije moguće povezati radni staž osiguranja ukoliko nijeste bili zaposleni.

   Da li za članove Upravnog odbora koji su osigurani kod drugih pravnih lica treba uplaćivati doprinose za naknadu za rad u odboru?

   Pravno lice koje vrši isplatu naknada za rad u Upravnom odboru dužno je uplaćivati doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za sve članove ovog organa, bez obzira na to da li su oni osigurani kao zaposleni kod drugog pravnog lica. Iznos uplaćenih doprinosa za naknade ulazi u izračun ličnog koeficijenta za izračun penzije.

  • Moj otac je pravo na invalidsku penziju ostvario prije godinu dana. Prilikom obračuna penzije nije mu uračunat period koji je radio u Republici Sloveniji, s obzirom da u to vrijeme nije bio potpisan sporazum o socijalnom osiguranju između dvije države. U međuvremenu je sporazum između Republike Slovenije i Crne Gore potpisan, ali nije došlo do nikakvih promijena u iznosu penzije koju moj otac prima. Objasnite mi proceduru koju bi trebali da primjenimo, s obzirom da bi primjenom sporazuma penzija moga oca bila znatno uvećana.

   Sporazum o socijalnom osiguranju sa Republikom Slovenijom je stupio na snagu 1. januara 2012. godine. Ukoliko Vam nije uračunat staž iz druge države, potrebno je da se obratite područnom odjeljenju Fonda PIO koje je donijelo rješenje o priznavanju prava na invalidsku penziju.

   Živim u Austriji, a korisnik sam prava iz Fonda PIO Crne Gore. Kada sam dužan dostaviti potvrdu o životu?

   Prema sporazumima o osiguranju sklopljenim sa državama bivše SFRJ i drugim državama, dužni ste jednom godišnje dostavljati potvrdu o životu, a najkasnije do aprila tekuće godine. U slučaju izostanka blagovremene dostave navedene potvrde, prema odredbama sporazuma dužni smo obustaviti isplatu penzije.

   Koja je procedura da svoju penziju ubuduće primam preko banke?

   - Dovoljno je da otvorite račun u banci po vašem izboru i broj ovog računa lično dostavite najbližem područnom odjeljenju Fonda ili Odjeljenju za obračun i isplatu prava iz PIO u centralnoj službi Fonda, uz davanje na uvid ličnog dokumenta sa fotografijom.

   Kako ostvariti pravo na pogrebne troškove od korisnika penzije vašeg fonda?

   - U slučaju smrti korisnika penzije ovog Fonda, licu koje izmiri troškove sahrane pripada naknada za pogrebne troškove.
   Zahtjev se podnosi Fondu u roku od 60 dana od dana smrti korisnika penzije.
   Uz zahtjev se podnosi: izvod iz matične knjige umrlih i račun o pogrebnim troškovima izdat od strane komunalnog, odnosno pogrebnog preduzeća.
   Naknada pogrebnih troškova pripada u visini tri prosječne penzije u Crnoj Gori isplaćene u mjesecu prije smrti korisnika penzije.

   Pošto sam penzioner Njemačkog fonda sa prebivalištem u Crnoj Gori, da li imam pravo na zdravstvenu zaštitu?

   - Sporazum o socijalnom osiguranju sa Republikom Njemačkom reguliše i zdravstveno osiguranje korisnika penzije. Potrebno je da se obratite Fondu zdravstva Crne Gore radi informisanja i regulisanja vaše zdravstvene zaštite.

   Kako mogu da promijenim adresu primanja penzije?

   - Uz zahtjev za promjenu adrese, obratite se područnom odeljenju ovog Fonda koje vam je odlučilo o pravu na penziju.

   Gdje mogu dobiti potvrdu o životu, koja mi je potrebna radi nastavka primanja penzije u Makedoniji?

   - Potvrdu o životu možete dobiti kod Sekretarijata za upravu opštine u kojoj imate prebivalište. Takođe, navedenu potrebu Vam može izdati i najbliže područno odjeljenje Fonda PIO, besplatno. Potrebno je da se lično obratite Fondu i date na uvid lični dokument sa fotografijom.