• Za direktora Fonda može biti imenovano lice sa visokom školskom spremom i najmanje pet godina radnog iskustva u jednoj od sledećih oblasti: penzijskog i invalidskog osiguranja, finansija, investicija i osiguranja. Direktor Fonda imenuje se na osnovu javnog konkursa, na period od četiri godine.

  Direktor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja je

  Dušan Perović, dipl.ecc.

  Direktor Fonda :

  • predlaže poslovnu politiku, nacrt budžeta i program rada Fonda;
  • donosi odluke potrebne za poslovanje Fonda, osim odluka koje donosi Upravni odbor;
  • izvršava odluke Upravnog odbora;
  • donosi prvostepena rješenja o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja;
  • donosi prvostepena rješenja o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja uz primjenu međunarodnih ugovora;
  • zaključuje ugovore o radu sa zaposlenim Stručne službe Fonda i odlučuje o svim pravima i obavezama iz radnog odnosa i u vezi sa radnim odnosom, u skladu sa zakonom;
  • predlaže akta koja donosi Upravni odbor;
  • brine se o namjenskom trošenju sredstava Fonda, obezbjeđuje zakonitost u radu, poslovanju kao i sprovođenju zakona, ovog statuta i opštih akata Fonda;
  • obezbjedjuje javnost u radu Fonda;
  • utvrđuje etički kodeks po pribavljenom mišljenju zaposlenih;
  • donosi akt kojim uređuje način upotrebe pečata i štambilja i
  • obavlja druge poslove predviđene zakonom, ovim statutom i drugim opštim aktima Fonda.
 • Fondom upravlja Upravni odbor, u skladu sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Fonda.
  Upravni odbor Fonda ima sedam članova koje imenuje i razrješava Vlada, i to:
  1) jednog člana na predlog reprezentativne sindikalne organizacije;
  2) jednog člana na predlog reprezentativnog udruženja poslodavaca;
  3) jednog člana na predlog Saveza udruženja penzionera Crne Gore;
  4) četiri člana na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja.

  Članovi Upravnog odbora Fonda imenuju se na vrijeme od četiri godine. Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora Fonda bira i razrješava Upravni odbor.

  Sastav Upravnog odbora Fonda PIO Crne Gore

  Ime Prezime Pozicija Predlog
  Jovo Pajović predsjednik Ministarstva rada i socijalnog staranja
  Tamara Ivković zamjenica predsjednika Ministarstva rada i socijalnog staranja
  Radisav Vulević član Ministarstva rada i socijalnog staranja
  Dragan Đukanović član Ministarstva rada i socijalnog staranja
  Branko Vešović član Saveza udruženja penzionera Crne Gore
  Miodrag Ivanović član Reprezetativne sindikalne organizacije Crne Gore
  Branislav Begović član Reprezentativnog udruženja poslodavaca Crne Gore

  Upravni odbor: • Stanimirka Mijović,

   dipl. ecc

  Pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove

  tel. + 382 20 403 805    mail: Stanimirka      BIOGRAFIJA

  Jadranka Milošević,

   dipl. pravnik

  Pomoćnik direktora za pravne, kadrovske i opšte poslove

  Tel. + 382 20 403 805    mail: Jadranka      BIOGRAFIJA

  Milan Kojičić,

    dipl. ing.

  Pomoćnik direktora za informacione tehnologije

  Tel. + 382 20 403 805    mail: Milan      BIOGRAFIJA

  Milka Vraneš,

   dipl. pravnik

  Pomoćnica direktora za pružanje pravne pomoći u postupku ostvarivanja prava iz PIO i unutrašnju reviziju

  Tel. + 382 20 403 805     mail: Milka      BIOGRAFIJA

  Vesna Ćulafić Đukić

  Dr

  Pomoćnica direktora za medicinsko vještačenje u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja

  Tel. + 382 20 620 306     mail: Vesna      BIOGRAFIJA

   • Područna jedinica

    Ime Prezime Pozicija
    ŽIVALJEVIĆ MILOVAN Načelnik
    RADULOVIĆ DANICA Samostalni savjetnica I (koordinator za sprovođenje osiguranja)
    RADULOVIĆ NIKOLETA Samostalna savjetnica I za sprovođenje osiguranja
    ĆOSOVIĆ BRANKA Samostalna savjetnica I za sprovođenje osiguranja
    KORDIĆ VERICA Samostalna savjetnica I za sprovođenje osiguranja
    ŠOŠKIĆ DALIBORKA Samostalna savjetnica I za sprovođenje osiguranja
    VIŠNJIĆ MILIJANA Samostalna savjetnica I za sprovođenje osiguranja
    RADENOVIĆ NAĐA Samostalna savjetnica I za sprovođenje osiguranja
    ĐUKIĆ DANIJELA Samostalna savjetnica I za sprovođenje osiguranja
    MATKOVIĆ RADENOVIĆ DANKA Samostalna savjetnica III za sprovođenje osiguranja
    ĐUROVIĆ LJILJANA Samostalna savjetnica I za sprovođenje osiguranja
    MARAŠ LJUBINKA Samostalna savjetnica I za koordinaciju obrade podataka matične evidencije
    VUKČEVIĆ IGOR Samostalni savjetnik I za obradu podataka matične evidencije
    BOJOVIĆ SNEŽANA Samostalna savjetnica I za obradu podataka matične evidencije
    JAĆIMOVIĆ VALENTINA Samostalna savjetnica I za obradu podataka matične evidencije
    JELIĆ LUKA Samostalni savjetnik I za obradu podataka matične evidencije
    UROŠEVIĆ MAJA Samostalna savjetnica I za obradu podataka matične evidencije
    KAŽIĆ IVANA Samostalna savjetnica I za obradu podataka matične evidencije
    BOJOVIĆ ZORANA Samostalna savjetnica III za obradu podataka matične evidencije
    RAŠOVIĆ SRĐAN Samostalni savjetnik III (knjigovođa analitičar)
    VUKČEVIĆ ZDRAVKO Samostalni referent (evidentičar)
    IVANOVIĆ RAJKO Samostalni referent (evidentičar)
    KUJOVIĆ DRAGI Samostalni referent (arhivar)
    BAJČETA BOJANA Samostalna savjetnica III
    LAČEVIĆ VALENTINA Samostalna referentkinja (arhivarka)
    NIKOLIĆ IVA Samostalna referentkinja (za obradu kredita)
    POPOVIĆ ZORICA Referentkinja (daktilograf)
    RAIČEVIĆ ZORICA Referentkinja (daktilograf)
    ŽUGIĆ VLADIMIR Viši namještenik
    KADOVIĆ MOMČILO Samostalni savjetnik III za obradu podataka matične evidencije
    BELOJEVIĆ SLAĐANA Samostalni savjetnik III za obradu podataka matične evidencije
    SONJA RADUSINOVIĆ Samostalna referentkinja (evidentičarka)
   • Područna jedinica

    Ime Prezime Pozicija
    KOJIČIĆ VLADISLAVA Samostalna savjetnica I za sprovođenje osiguranja
    ALIGRUDIĆ RANKO Samostalni savjetnik I za obradu podataka matične evidencije
    ALJAJ MUZAFER Samostalni referent (evidentičar operater)
    DABOVIĆ MARJANA Samostalna referentkinja (arhivarka)
    RADOŠEVIĆ ZORAN Samostalni referent (arhivar)
    ČABARKAPA NATALIJA Referentkinja (daktilografkinja)
   • Područna jedinica

    Ime Prezime Pozicija
    PEKOVIĆ MILKA Načelnica
    MITROVIĆ VERA Samostalna savjetnica I za sprovođenje osiguranja
    RALEVIĆ VESELIN Samostalni savjetnik I za sprovođenje osiguranja
    FERIZOVIĆ SIBELA Samostalna savjetnica II za sprovođenje osiguranja
    MILIVOJEVIĆ RANKA Samostalna savjetnica II za sprovođenje osiguranja
    JEVRIĆ AMELA Samostalna savjetnica II za sprovođenje osiguranja
    ĐUKIĆ ĆULAFIĆ MILEVA Samostalna savjetnica II za sprovođenje osiguranja
    BRAKOČEVIĆ MAJA Samostalna savjetnica I za obradu podataka matične evidencije
    VUČETIĆ GORDANA Samostalna savjetnica I za obradu podataka matične evidencije
    ĐEKOVIĆ JELENA Samostalna savjetnica I za obradu podataka matične evidencije
    KUNJIĆ ERMIN Savjetnik I (viši evidentičar – operater)
    MILOVIĆ LAURA Samostalna referentkinja (arhivarka)
    LAINOVIĆ SRĐAN Samostalni referent (arhivar)
    VASOVIĆ MILICA Referentkinja (daktilograf)
    MILIVOJEVIĆ RANKA Namještenica (higijeničarka)
   • Područna jedinica

    Ime Prezime Pozicija
    MADŽGALJ ROSANDA Načelnica
    NEDOVIĆ DRAGAN Samostalni savjetnik I za sprovođenje osiguranja
    TIMOTIJEVIĆ SENKA Samostalna savjetnica I za obradu podataka matične evidencije
    RAIČEVIĆ AVRAM Samostalni savjetnik II za sprovođenje osiguranja
    ĐOKIĆ SLAĐANA Samostalna savjetnica II za sprovođenje osiguranja
    ĆEVAPOVIĆ ENISA Savjetnica I (viša evidentičarka – operaterka)
    ČARDAKLIJA MIHADA Samostalna referentkinja (arhivarka)
    OBRADOVIĆ RADOJKA Samostalna referentkinja (arhivarka)
    ČABARKAPA BOJANA Samostalna referentkinja(arhivarka)
   • Područna jedinica

    Ime Prezime Pozicija
    SMOLOVIĆ DARKO Samostalni savjetnik I
    LATKOVIĆ RADMILA Samostalna savjetnica I za obradu podataka matične evidencije
    TURČINOVIĆ LJILJANA Samostalna savjetnica III za obradu podataka matične evidencije
    MALJEVIĆ TATJANA Samostalna referentkinja (arhivarka)
    TOMAŠEVIĆ RADMILA Referentkinja (daktilograf)
    IVANOVIĆ BOŽIDAR Načelnok
   • Područna jedinica

    Ime Prezime Pozicija
    SUBOTIĆ MILICA Načelnica
    IVANOVIĆ JASNA Samostalna savjetnica I za sprovođenje osiguranja
    KALUĐEROVIĆ SAVETA Samostalna savjetnica I za obradu podataka matične evidencije
    TUŠUP BILJANA Samostalna referentkinja (evidentičarka operaterka)
    CRVENKO SANDRA Samostalna referentkinja (arhivarka)
   • Područna jedinica

    Ime Prezime Pozicija
    Načelnica
    GARDAŠEVIĆ ANA Samostalna savjetnica I za sprovođenje osiguranja
    MARSENIĆ VERICA Samostalna savjetnica I za sprovođenje osiguranja
    CRNČEVIĆ NATAŠA Samostalna savjetnica I za obradu podataka matične evidencije
    RADULOVIĆ SONJA Samostalna referentkinja (arhivarka)
   • Područna jedinica

    Ime Prezime Pozicija
    DRAŠKOVIĆ NADA Načelnica
    KILIBARDA MILORAD Samostalni savjetnik I (koordinator za sprovođenje osiguranja)
    DRAGANIĆ ANA Samostalnia savjetnica I za sprovođenje osiguranja
    PEROVIĆ SANJA Samostalnia savjetnica I za sprovođenje osiguranja
    MILIĆ NIKOLA Samostalni savjetnik I za sprovođenje osiguranja
    DELIBAŠIĆ LJUBOMIR Samostalni savjetnik I za sprovođenje osiguranja
    SUBOTIĆ VESELIN Samostalni savjetnik I za sprovođenje osiguranja
    GNJATOVIĆ VLADENKA Samostalna savjetnica I za obradu podataka matične evidencije
    MILJANIĆ ZDENKA Samostalna savjetnica II za obradu podataka matične evidencije
    GARDAŠEVIĆ JOVANA Samostalna savjetnica II za obradu podataka matične evidencije
    ŠUĆUR MIODRAG Savjetnik I (viši evidentičar – operater)
    GARDAŠEVIĆ TAMARA Savjetnica I (viši evidentičarka – operaterka)
    MILIĆEVIĆ VERA Samostalna referentkinja (arhivarka)
    MANDIĆ DESANKA Samostalna referentkinja (arhivarka)
   • Područna jedinica

    Ime Prezime Pozicija
    GAČEVIĆ RATKO Načelnik
    PETROVIĆ MIRKO Samostalni savjetnik I za sprovođenje osiguranja
    ŽIVKOVIĆ ANA Samostalna savjetnica I za sprovođenje osiguranja
    TOŠIĆ ŠĆEPAN Samostalni savjetnik III za obradu podataka matične evidencije
    CVIJOVIĆ JELENA Samostalni savjetnik III za obradu podataka matične evidencije
    RONČEVIĆ BRANKA Samostalna referentkinja (arhivarka)
    TOMIĆ LJILJANA Samostalna referentkinja (arhivarka)
    KLAČAR RADA Referentkinja (daktilograf)
   • ODSJEK ZA OBRADU PODATAKA ME

    Ime Prezime Pozicija
    NIKOLIĆ MARINA Samostalna savjetnica I za obradu podataka ME aktivnih osiguranika
    MIHAJLOVSKA VESNA Samostalna savjetnica I za obradu podataka ME korisnika prava

    ODSJEK ZA SPROVOĐENJE INO OSIGURANJA

    Ime Prezime Pozicija
    LAZOVIĆ SNEŽANA Načelnica
    SMOLOVIĆ DARKO SamostalnI savjetniK I (koordinator inostranog osiguranja)
    KUČ BRANKO Samostalni savjetnik I za sprovođenje inostranog osiguranja
    KOVAČEVIĆ MILADIN Samostalni savjetnik I za sprovođenje inostranog osiguranja
    JAĆIMOVIĆ MARIJANA Samostalna savjetnica I za sprovođenje inostranog osiguranja
    PAJOVIĆ SUZANA Samostalna referentkinja
    VELJOVIĆ SRĐAN Samostalni savjetnik III za obradu podataka kod primjene međunarodnih sporazuma
    IVAN MIKIĆ Samostalni savjetnik III za sprovođenje INO osiguranja
    MILICA POPOVIĆ Samostalni savjetnik III za sprovođenje INO osiguranja
   • SEKTOR ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE IZ OBLASTI PIO

    Ime Prezime Pozicija
    ĆULAFIĆ ĐUKIĆ VESNA Pomoćnica direktora

    PRVOSTEPENA INVALIDSKA KOMISIJA

    Ime Prezime Pozicija
    RAJKOVIĆ MIRJANA Samostalna savjetnica I
    ĆUKOVIĆ MASTILOVIĆ RADICA Samostalna savjetnica I
    GOLUBOVIĆ LJUBICA Samostalna savjetnica I

    ODSJEK ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE IZ OBLASTI PIO

    Ime Prezime Pozicija
    ŠARANOVIĆ JELICA Samostalna referentkinja (arhivarka PIK)
    HODZIĆ JADRANKA Samostalna referentkinja (arhivarka PIK)
    VUJOVIĆ STELA Referentkinja (daktilograf)
    KUJOVIĆ SVETLANA Referentkinja (daktilograf)
    ĆOSOVIĆ NEBOJŠA Viši namještenik (portir)
    ŽIVALJEVIĆ LIDIJA Namještenica (higijeničarka)
   • SEKTOR ZA OBRAČUN, ISPLATU PRAVA I RAČUNOVOD. POSLOVE IZ OBLASTI PIO

    Ime Prezime Pozicija
    MIJOVIĆ STANIMIRKA Pomoćnica direktora

    ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE U OBLASTI PIO

    Ime Prezime Pozicija
    KOJOVIĆ MILENA Načelnica
    NIKOLIĆ MARIJA Samostalna savjetnica I glavna knjigovođa bilansista
    VUKČEVIĆ NATAŠA Samostalnia savjetnica I (kontista bilansista)
    DEDOVIĆ MILENA Samostalnia savjetnica I (kontista bilansista)
    ŠLJIVANČANIN SVETLANA Savjetnica I (knjigovođa – analitičarka)

    ODSJEK ZA STATISTIKU

    Ime Prezime Pozicija
    VUČETIĆ SANJA Načelnica
   • SEKTOR ZA NORMATIVNE PRAVNE POSLOVE PRUŽANJA STRUČNE POMOMOĆI ORG. PENZ. I LJUDSKE RESURSE

    Ime Prezime Pozicija
    MILOŠEVIĆ JADRANKA Pomoćnica direktora

    ODSJEK ZA NORM. PRAVNE POSLOVE I POSLOVE PRUŽANJA STRUČNE POMOĆI ORG. PENZIONERA

    Ime Prezime Pozicija
    DELEVIĆ IVAN Načelnik
    PRELEVIĆ RAJKO Samostalni savjetnik I za poslove pravnog zastupanja
    SAVKOVIĆ DANIJELA Samostalni/a savjetnik/ca I za poslove pravnog zastupanja
    BULATOVIĆ IVANA Samostalna savjetnica II za pravne poslove

    ODSJEK ZA LJUDSKE RESURSE

    Ime Prezime Pozicija
    TERZIĆ MIODRAG Načelnik
    RAMOVIĆ ELMA Samostalna savjetnica III za ljudske resurse
    RAKOVIĆ NINA Samostalna savjetnica III za ljudske resurse
    BRNOVIĆ BILJANA Samostalna referentkinja
   • SEKTOR ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA IZ PIO I UNUTRŠNJU REVIZIJU

    Ime Prezime Pozicija
    VRANEŠ MILKA Pomoćnica direktora

    ODSJEK ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA IZ PIO

    Ime Prezime Pozicija
    BULATOVIĆ MILUŠA Samostalna referentkinja

    ODSJEK ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

    Ime Prezime Pozicija
    VUJIČIĆ NATAŠA Samostalna savjetnica I Starija unutrašnja revizorka
    DRAGANA JOCOVIĆ Samostalna savjetnica I Starija unutrašnja revizorka
   • SEKTOR ZA IT U OBLASTI PIO

    Ime Prezime Pozicija
    KOJIČIĆ MILAN Pomoćnik direktora

    ODSJEK ZA SISTEMSKI SOFTVER I OBRADU

    Ime Prezime Pozicija
    Načelnik
    TAPUŠKOVIĆ JASNA Samostalna savjetnica I (glavna sistem inžinjerka)
    ABDIĆ INDIRA Samostalna savjetnica I (glavna sistem inžinjerka)
    ZOGOVIĆ PREDRAG Samostalni savjetnik I (administrator zaštite sistema)
    KOVAČEVIĆ ĐORĐE Samostalni savjetnik I (administrator zaštite sistema)
    IVANKOVIĆ ALEKSANDAR Samostalni savjetnik I (administrator zaštite sistema)
    PIĆURIĆ ŽELJKO Samostalni savjetnik I (glavni inžinjer mreže)
    IVANOVIĆ NOVAK Savjetnik I (sistem administrator - sistem inžinjer)
    VUJIČIĆ LJUBO Savjetnik I (sistem administrator - sistem inžinjer)

    ODSJEK ZA PROJEKTOVANJE, RAZVOJ I ODRŽAVANJE APLIKATIVNOG SOFTVERA

    Ime Prezime Pozicija
    ANTOVIĆ NADA Samostalna savjetnica I (glavna voditeljka projekta)
    MIROTIĆ LJILJANA Samostalna savjetnica I (glavna voditeljka projekta)
    MARTINOVIĆ ŽAKLINA Samostalna savjetnica I (glavna voditeljka projekta)
    BULATOVIĆ NATAŠA Samostalna savjetnica I (glavna voditeljka projekta)
    ĆETKOVIĆ VESNA Samostalna savjetnica I (voditeljka projekta)
    ZOGOVIĆ DANIJELA Samostalna savjetnica I (voditeljka projekta)
    ĐURIŠIĆ IVANA Savjetnica I (samostalna projektantkinja)
    RAIČKOVIĆ LIDIJA Savjetnica I (samostalna projektantkinja)
    IVANOVIĆ MILODARKA Samostalna referentkinja (administratorka)
    ŠARKIĆ OMER Samostalni referent (administrator)

    ODSJEK ZA VOĐENJE ELEKTRONSKE EVIDENCIJE

    Ime Prezime Pozicija
    BAĆOVIĆ RADMILA Načelnica
    KOVAČEVIĆ SVETLANA Savjetnica I (administratorka projekta - SUD)
    ŠĆEPANOVIĆ SLAĐANA Samostalna referentkinja
    VUKČEVIĆ BILJANA Samostalna referentkinja (operaterka na skeniranju dokumenata)
    JOVIĆEVIĆ LJILJANA Samostalna referentkinja (operaterka na skeniranju dokumenata)
    POPOVIĆ NATAŠA Samostalna referentkinja (operaterka na skeniranju dokumenata)
    FRANC LJUBINKA Samostalna referentkinja (operaterka na skeniranju dokumenata)
    ŽURIĆ GINA Samostalna referentkinja (operaterka na skeniranju dokumenata)
   • SLUŽBA ZA POSLOVE ORGANA UPRAVLJNJA I ODNOSE SA JAVNOŠĆU

    Ime Prezime Pozicija
    SIČ NEVENA Načelnica
    IVANA RADULOVIĆ Samostalna savjetnica III
    PEJANOVIĆ SANJA Samostalna referentkinja
    POPOVIĆ DEJAN Samostalni referent
   • SLUŽBA ZA FINANSIJSKE POSLOVE

    Ime Prezime Pozicija
    KAŽIĆ PERSIDA Načelnica
    KOVAČEVIĆ STANKO Samostalni savjetnik I za privatizaciju
    JANJUŠEVIĆ MIRKO Samostalni savjetnik I za finansijsko poslovanje i analize
    RADULOVIĆ LJILJANA Samostalna savjetnica I za finansijsko planiranje i izvještavanje
    JOVOVIĆ DANIJELA Samostalna referentkinja (kontrolorka i likvidatorka finansijske dokumentacije)
   • SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE

    Ime Prezime Pozicija
    PEROVIĆ NIKOLA Načelnik
    ŠKATARIĆ MAJA Samostalna savjetnica III za opšte poslove
    ĆETKOVIĆ MIRJANA Samostalna referentkinja (arhivarka)
    PAVIĆEVIĆ SILVANA Samostalna referentkinja (arhivarka)
    RADOVIĆ ZORICA Referentkinja (sekretarica)
    MIRANOVIĆ GORAN Viši namještenik (vozač)
    VUKČEVIĆ ZDRAVKO Viši namještenik (kurir)
    DEDIĆ DALIBORKA Viši namještenica (ugostiteljka)
    GOJČAJ NUO Viši namještenik (telefonista)
    ARSENIĆ MIRO Savjetnik I
    MIRANOVIĆ PREDRAG Viši namještenik (portir)
    PAVIĆEVIĆ SILVANA Namještenik (higijeničarka)
    DRAKIĆ IGOR Samostalni referent (domar, vozač)
    BERIŠIĆ DRAGANA Namještenica (higijeničarka)
    NEDOVIĆ NENA Namještenica (higijeničarka)
    ŽIVKOVIĆ DANIJELA Namještenica (higijeničarka)
   • ODSJEK ZA OBRAČUN I ISPLATU PRAVA

    Ime Prezime Pozicija
    JOVIĆEVIĆ ČEDOMILA Samostalna savjetnica I za koordinaciju isplate
    ŽUGIĆ MIROSLAV Savjetnik I (kontrolor obračuna i isplate)
    ĐUKANOVIĆ DRAGANA Savjetnica I za obračun i isplatu po međunarodnim sporazumima
    KRIVOKAPIĆ ZORICA Samostalna referentkinja za obračun i isplatu prava iz PIO po međunarodnim sporazumima
    BULUT SANELA Samostalna savjetnica III kontrolorka za obračun i isplatu prava iz PIO po međunarodnim sporazumima
    RAJOVIĆ MARIJANA Samostalna savjetnica III kontrolorka obračuna i isplate prava i sprovođenja zabrane kreditnih zaduženja
    ABDOVIĆ MAHIJA Samostalna referentkinja za obračun i isplatu prava iz PIO
    PETROVIĆ SLAVICA Samostalna referentkinja za obračun i isplatu prava iz PIO
    JUSUFRAMIĆ AMELA Samostalna referentkinja za obračun i isplatu prava iz PIO
    VUKČEVIĆ BLAGOTA Samostalni referent za obračun i isplatu prava iz PIO
    ĐUROVIĆ ANKA Samostalna referentkinja za obračun i isplatu prava iz PIO
    JOVIĆEVIĆ MIRJANA Samostalna referentkinja za obračun i isplatu prava iz PIO
    STIJEPOVIĆ SAVO Samostalni referent za obračun i isplatu prava iz PIO
    BLAGOJEVIĆ CVIJETA Samostalna referentkinja za obračun i isplatu prava iz PIO
    IVANKOVIĆ BOŽANA Pripravnica
 • Centrala

  +382 (0)20 403-808
  +382 (0)20 403-800

  kabinet@fondpio.me


  Odsjek za sprovođenje inostranog osiguranja

  +382 (0)20 403-882
  +382 (0)20 403-883
  +382 (0)20 403-872
  +382 (0)20 403-875

  snezana.lazovic@fondpio.me

  Odsjek za obračun i isplatu prava iz PIO

  +382 (0)20 403-865
  +382 (0)20 403-884

  milisav.jurisevic@fondpio.me

  Kancelarija Andrijevica

  +382 (0)51 243-941

  Kancelarija Rožaje

  +382 (0)51 274-490

  Kancelarija Plav

  +382 (0)51/251-225