Javni registri i Javne evidencije

 -Djelovodnici
– Upisnik Prvostepenog postupka 
– Upisnik postupka za  ostvarivanje prava po osnovu inostranog osiguranja 
– Evidencija obveznika plaćanja doprinosa (fizička i pravna lica), osiguranika i korisnika prava 
– Evidencija zaposlenih u  Fondu PIO Crne Ggore i dr.

KONTAKT