Dokumenta Fonda PIO CG

  • Statut Fonda PIO Crne Gore
  • Pravilik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Stručne službe Fonda PIO Crne Gore:  2021.
  • Izvještaj o radu Fonda PIO Crne Gore:  2022.,  2021.2020.
  • Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda PIO Crne Gore:  2022.,  2021.2020.
  • Plan integriteta:  2022.-2023.2020.-2021.
  • Obrazac o uplatama medijima po osnovu oglašavanja i drugih ugovorenih usluga od strane organa javnog sektora:  2022.,  2021.

KONTAKT