Fond PIO Crne Gore

Fond je organizacija koja vrši javna ovlašćenja prilikom rješavanja o
pravima i obavezama iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Fond ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima
utvrđenim Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i Statutom Fonda.

Fond za svoj rad odgovara Vladi.

Organi Fonda su: Upravni odbor i direktor.

KONTAKT