Česta pitanja

Postavite pitanje

Česta pitanja

Da li lice koje je u osiguranju može ostvariti pravo na starosnu penziju?

 Pravo na starosnu penziju ostvaruje se poslije prestanka osiguranja, s tim što se zahtjev za ostvarivanje prava može podnijeti i prije prestanka osiguranja, uz pružanje odgovarajućih dokaza o izvjesnosti njegovog prestanka.

 

Kako se određuje prijevremena starosna penzija i da li se tako određeni iznos penzije zadržava i poslije navršetka godina života koje su uslov za sticanje prava na starosnu penziju?

 Prijevremena starosna penzija određuje se na način kako se određuje starosna penzija, s tim što je iznos te penzije umanjen za svaki mjesec ranijeg odlaska u penziju prije navršenih 66 godina života (muškarac), odnosno 64 godine života (žena), za 0,35%.

Iznos penzije zadržava se i poslije navršenih 66 godina života (muškarac), odnosno 64 godine života (žena).

Da li korisnik invalidske penzije, kod koga je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti, može zasnovati radni odnos?

Invalidnost postoji kada kod osiguranika, zbog promjena u zdravstvenom stanju koje se ne mogu otkloniti liječenjem ili medicinskom rehabilitacijom, nastane potpuni gubitak radne sposobnosti. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ne sadrži odredbu kojom se reguliše isplata invalidske penzije u slučaju zasnivanja radnog odnosa korisnika penzije, jer iz same definicije invalidnosti proizilazi da osiguranik kod koga postoji potpuni gubitak radne sposobnosti nije u mogućnosti da obavlja bilo koji posao.

Izuzetak je da osiguranik kod koga je utvrđen djelimični  gubitak radne sposobnosti od 75% može biti zaposlen jednu četvrtinu punog radnog vremena.

Ima li pravo na porodičnu penziju udovica koja u momentu smrti supruga nije imala navršenih 45 godina života?

 Udovica koja do smrti bračnog druga nije navršila 52 godine života nema pravo na porodičnu penziju. Međutim, ukoliko je udovica u momentu smrti supruga imala navršenih 45 godina života, ona stiče pravo na porodičnu penziju kada navrši 52 godine života.

 

Ima li pravo na porodičnu penziju udovac koji u momentu smrti supruge imao navršenih 45 godina život?

 Udovac, koji do smrti bračnog druga nije navršio 52 godine života, ali je imao navršenih 45 godina života, ima pravo na porodičnu penziju kada navrši 52 godine života.

 

Da li udovica koja nije bila korisnik porodične penzije sa djecom, već je samo obavljala roditeljsku dužnost, može ostvariti pravo na porodičnu penziju, ako je u momentu prestanka prava djece na penziju imala 50 godina života?

 Udovac, odnosno udovica koja, u toku trajanja prava na porodičnu penziju obavlja roditeljsku dužnost prema djeci koji imaju pravo na porodičnu penziju po tom bračnom drugu, kada navrši 52 godine života trajno zadržava pravo na porodičnu penziju. Prema tome, ukoliko je udovac, odnosno udovica u tom momentu imao 50 godina, nema pravo na porodičnu penziju.

 

Da li ima pravo na porodičnu penziju član porodice koji je pravosnažno osuđen za krivično djelo čija posledica je smrt lica od koga se izvodi pravo na porodičnu penziju?

Član porodice nema pravo na porodičnu penziju, ako je pravnosnažnom presudom osuđen za krivično djelo čija posledica je smrt lica od koga se izvodi pravo na porodičnu penziju.

 

Može li dijete korisnik porodične penzije da prima penziju i da se zaposli ili obavlja samostalnu djelatnost?

 Korisniku porodične penzije – djetetu, koji se zaposli ili obavlja samostalnu djelatnost na teritoriji Crne Gore ili u inostranstvu, ne obustavlja se isplata penzije.

 

Kako se određuje visina porodične penzije?

Porodična penzija određuje se od starosne ili invalidske penzije koja bi osiguraniku pripadala u času smrti, odnosno od penzije koja je korisniku pripadala u času smrti, u procentu koji se utvrđuje prema broju članova porodice koji imaju pravo na tu penziju, i to:

  • za jednog člana 70 %;
  • za dva člana 80 %;
  • za tri člana 90 %;
  • za četiri ili više članova 100 %.

 

Ko i kada dostavlja potvrdu o školovanju?

Korisnici porodične penzije – djeca u  uzrastu od 19 do 25 godina (do 24 tj. 26 ako je pravo priznato po ranijim propisima, pravosnažnim rješenjem) obavezni su da do 1. oktobra dostave potvrdu o školovanju. U slučaju nedostavljanja iste u navedenom roku, isplata penzije se obustavlja.

 

Da li dijete ima pravo na porodičnu penziju ako upiše master studije?

Dijete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do navršenih 19 godina života. Poslije  navršenih 19 godina života, dijete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada samo do završetka školovanja, ali najkasnije do navršenih 25 godina života, ako studira.

Studiranjem se smatra pohađanje osnovnih, odnosno master studija.

Ukoliko dijete upiše master studije, ono ima pravo na porodičnu penziju najkasnije do navršenih 25 godina života,  a potrebno je da nadležnoj područnoj jedinici, odnosno Odsjeku za sprovođenje inostranog osiguranja, dostavi  potvrdu o školovanju koja predstavlja dokaz o statusu studenta.

Da li se period rada za koji nijesu plaćeni doprinosi računa u staž osiguranja?

Period rada za koji nijesu uplaćeni doprinosi ne računa se u staž osiguranja. U staž osiguranja  računa se vrijeme koje je osiguranik proveo na radu po osnovu koga je bio obavezno osiguran poslije petnaeste godine života i za koje je plaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje.

 

Koja je razlika između penzijskog staža i staža osiguranja?

Penzijski staž obuhvata staž osiguranja i poseban staž, dok staž osiguranja obuhvata vrijeme provedeno na radu poslije navršene petnaeste godine života, po osnovu koga je osiguranik bio osiguran na penzijsko i invalidsko osiguranje za koje je uplaćen doprinos za ovo osiguranje.

Za razliku od staža osiguranja, poseban staž za svoju osnovu nema rad ili samostalnu djelatnost, već se utvrđuje onima koji su jedan dio života proveli u oružanim akcijama, zarobljeništvu, na lečenju ili rehabilitaciji, na odsluženju vojnog roka (od 1. septembra 2022. godine), a osiguraniku – ženi, za djecu koju je rodila, u poseban staž uračunava se šest mjeseci po djetetu.

Za sticanje prava na penziju izričito se zahtjeva navršenje određenih godina staža osiguranja, pri čemu se poseban staž ne uzima u obzir. Međutim, poseban staž se uzima u obzir za određivanje visine penzije, odnosno po tom osnovu osiguraniku se dodaju bodovi i povećava iznos penzije.

 

Da li se može ostvariti pravo na penziju ako  poslodavac nije u cijelosti uplatio doprinose za penzjsko i invalidsko osiguranje?

Fond penzijskog i invalidskog osiguranja, kao organ koji vodi upravni postupak, u svakom konkretnom slučaju procjenjuje opravdanost donošenja privremenog rješenja. Privremeno rješenje donosi se u cilju zaštite interesa stranaka, samo u slučajevima kada činjenično stanje nije u cjelosti utvrđeno, ali je prema postojećim podacima i dokazima pravo na penziju nesporno. Ukoliko su na osnovu podataka utvrđenih u matičnoj evidenciji ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava na penziju, donosi se privremeno rješenje.

Nakon utvrđivanja nedostajućih činjenica i podataka, tj. uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, privremeno rješenje zamjenjuje se rješenjem kojim se određuje konačan iznos penzije, od dana utvrđivanja prava na penziju.

 

Ukoliko se uvidom u matičnu evidenciju Fonda PIO Crne Gore utvrdi da osiguraniku nedostaju neke godine staža (nedostaje M-4 obrazac) iako za taj period ima prijavu na osiguranje, šta to znači?

Ukoliko osiguranik nema ažurirane M-4 prijave za neke godine, odnosno za neki period osiguranja, to može značiti ili da poslodavac nije uplatio doprinose ili da je uplatio doprinose, ali da Fondu PIO CG nije predao M-4 prijave, te stoga u matičnu evidenciju nijesu mogli biti unijeti podaci o stažu i zaradama. Stoga je potrebno da osiguranik provjeri kod poslodavca da li  je platio doprinose i da li je Fondu PIO CG predao M-4 prijave za te periode, odnosno za godine koje mu nedostaju na listingu.

 

Da li se poseban staž koji se računa osiguraniku – ženi po osnovu djece koju je rodila, računa kao uslov za sticanje prava na penziju?

Osiguraniku – ženi, za djecu koju je rodila, u poseban staž uračunava se šest mjeseci po djetetu. Međutim, potrebno je imati u vidu da taj staž nije isto što i staž osiguranja. To znači da poseban staž ostvaren na osnovu rođenja djece ne predstavlja uslov za ostvarivanje prava na penziju, jer se kao uslov za penziju zahtjeva navršenje određenih godina staža osiguranja. Poseban staž se ne uzima u obzir prilikom procjene ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na penziju, ali ulazi u ukupan penzijski staž prilikom obračuna iznosa penzije i na taj način utiče na povećanje iznosa penzije.

 

Da li postoji mogućnost da se putem elektronske pošte  dostave podaci o stažu?

Fond PIO CG ne dostavlja podatke o stažu svojih osiguranika elektronskim putem. Zbog nemogućnosti identifikacije lica koja nam se ovim putem obraćaju (bez obzira na dostavljene podatke), a uzimajući  u obzir zakonsku obavezu zaštite podataka o ličnosti korisnika i osiguranika, ovakvi podaci se ne dostavljaju putem elektronske pošte.

Zahtjev za izdavanje listinga neophodno je, uz kopiju lične karte i radne knjižice, podnijeti nadležnoj područnoj jedinici Fonda PIO Crne Gore.

 

Da li se vrijeme provedeno na služenju vojnog roka računa u staž osiguranja?

 Prema važećim zakonskim propisima, vrijeme služenja vojnog roka ne može se priznati u staž osiguranja, već se računa u poseban staž.

 

Kako natjerati poslodavca da uplati doprinose?

 Uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje je u isključivoj obavezi poslodavca. Ukoliko poslodavac ne izmiruje svoje obaveze, osiguranik se može obratiti nadležnom inspekcijskom organu i na kraju nadležnom sudu, radi ostvarivanja svojih prava iz radnog odnosa.

Takođe, Agencija za mirno rješavanje radnih sporova obavlja stručne poslove koji se odnose na mirno rješavanje radnih sporova u skladu sa Zakonom o mirnom rješavanju radnih sporova. Jedan od uslova za postupanje pred Agencijom je da druga strana – poslodavac prihvati da se spor riješi mirnim putem i da se poslodavac obaveže da će izvršiti uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Kako se pokreće postupak za ostvarivanje prava na penziju?

 Zahtjev za ostvarivanje prava na penziju predaje se prema mjestu poslednjeg osiguranja u područnim jednicama i Odsjeku za inostrano osiguranje ukoliko osiguranik ima ostvaren staž van Crne Gore.

 

Šta je od dokumentacije potrebno za ostvarivanje prava na penziju?

 Od vrste prava koja se traži zavisi i potrebna dokumentacija. Lista potrebne dokumentacije navedena je na samom obrascu zahtjeva, s tim što je ostavljena mogućnost za proširenje tog spiska, kada se u konkretnom slučaju ukaže potreba za time.

 

Od čega zavisi visina penzije ?

Osnovni parametar za određivanje visine penzije je zarada, odnosno osnovica osiguranja na koju je uplaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno njen odnos prema prosječnoj zaradi u Crnoj Gori za istu kalendarsku godinu, kao i dužina penzijskog staža.

 

Kada i na koji način se vrši usklađivanje penzija?

 Vrijednost penzije za jedan lični bod usklađuje se od 1. januara, 1. maja i 1. septembra tekuće godine, na osnovu statističkih podataka, sa kretanjem potrošačkih cijena i prosječnih zarada zaposlenih na teritoriji Crne Gore u prethodnom kvartalu u odnosu na kvartal koji mu prethodi.

Usklađivanje penzije vrši se u roku i na način kao i vrijednost penzije za jedan lični bod.

Opšti akt o usklađivanju penzija i vrijednosti penzije za jedan lični bod donosi Fond.

 

Ko ima pravo na isplatu pogrebnih troškova za umrlog korisnika penzije?

 U slučaju smrti korisnika penzije, licu koje izmiri troškove sahrane pripada naknada pogrebnih troškova.

 

U kom roku se može podnijeti zahtjev za isplatu pogrebnih troškova za umrlog korisnika penzije?

 Zahtjev za naknadu pogrebnih troškova podnosi se u roku od 60 dana od dana smrti korisnika penzije.

KONTAKT