Pregled prava

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja su:
Za slučaj starosti: pravo na starosnu penziju i pravo na prijevremenu starosnu penziju.
Za slučaj invalidnosti pravo na invalidsku penziju.
Za slučaj smrti: pravo na porodičnu penziju i pravo na naknadu pogrebnih troškova.
Za slučaj tjelesnog oštećenja prouzrokovanog povredom na radu ili profesionalnom bolešću pravo na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje.

Najniža penzija

Osiguranik ima pravo na najnižu penziju ako je njegova penzija, ostvarena prema ličnom koeficijentu (prema njegovim zaradama, naknadama zarada, odnosno osnovicama osiguranja) primjenom bodovnog sistema, niža od najniže penzije koja se garantuje zakonom.

Visina najniže penzije (starosne ili pune invalidske) određuje se množenjem penzijskog staža osiguranika sa koeficijentom 0,5, što znači da se kod izračuna visine penzije osiguraniku garantuje lični koeficijent 0,5, odnosno da je tokom radnog vijeka ostvario zaradu u visini 50% prosječne zarade u Crnoj Gori.

Osim ovako određene najniže penzije (starosne ili pune invalidske), osiguraniku se, ako je to za njega povoljnije, garantuje najniža penzija u nominalnom iznosu, koja usklađena od 1. januara 2024. godine iznosi 450,00 eura.

Nominalni iznos najniže penzije neće se usklađivati u 2024. i 2025. godini. 

Korisnicima prava na starosnu, invalidsku i porodičnu penziju kojima se penzija isplaćuje u visini između najnižeg iznosa penzije na dan 1.9.2023. godine i najnižeg iznosa od 450,00 eura, pripada iznos u visini razlike do najnižeg iznosa penzije.

Najniža djelimična invalidska penzija određuje se u visini od 75% najniže pune invalidske penzije.

Najviša penzija

Najviša penzija se određuje množenjem penzijskog staža osiguranika sa koeficijentom 4, što znači da se za izračun visine penzije limitira visina ličnog koeficijenta. Dakle, ukoliko se u postupku određivanja visine penzije utvrdi da bi lični koeficijent osiguranika – prema ostvarenim zaradama, naknadama zarada, odnosno ostvarenim osnovicama osiguranja – iznosio preko 4, on se limitira, tako da lični koeficijent osiguranika može iznositi najviše 4.

Usklađivanje penzija

Vrijednost penzije za jedan lični bod usklađuje se od 1. januara, 1. maja i 1. septembra tekuće godine, na osnovu statističkih podataka, sa kretanjem potrošačkih cijena i prosječnih zarada zaposlenih na teritoriji Crne Gore u prethodna 4 mjeseca u odnosu na 4 mjeseca koja im prethode, i to:

   – u procentu koji predstavlja zbir 75% procenta rasta, odnosno pada potrošačkih cijena i 25% procenta rasta, odnosno pada zarada ako je stopa promjene indeksa potrošačkih cijena veća od stope promjene indeksa zarada, ili jednaka toj stopi;

   – u procentu koji predstavlja zbir 25% procenta rasta, odnosno pada potrošačkih cijena i 75% procenta rasta, odnosno pada zarada ako je stopa promjene indeksa potrošačkih cijena manja od stope promjene indeksa zarada.

Usklađivanje penzije vrši se u roku i na način propisan za usklađivanje vrijednosti penzije za jedan lični bod.

Novčana naknada za tjelesno oštećenje usklađuje se na način predviđen za usklađivanje penzija.

Opšti akt o usklađivanju penzija i vrijednosti penzije za jedan lični bod i novčane naknade za tjelesno oštećenje donosi Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore.

KONTAKT