Tjelesno oštećenje

1. TJELESNO OŠTEĆENJE

Tjelesno oštećenje postoji kad kod osiguranika nastane gubitak, bitnije oštećenje ili znatnija onesposobljenost pojedinih organa ili djelova tijela, što otežava normalnu aktivnost organizma i iziskuje veće napore u ostvarivanju životnih potreba, bez obzira na to da li prouzrokuje ili ne prouzrokuje invalidnost.

2. USLOVI ZA STICANJE PRAVA NA NOVČANU NAKNADU ZA TJELESNO OŠTEĆENJE

Pravo na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje stiče osiguranik kod koga nastupi tjelesno oštećenje prouzrokovano povredom na radu ili profesionalnom bolešću koje iznosi najmanje 50%. Lista tjelesnih oštećenja i procenti tih oštećenja propisani su Pravilnikom o utvrđivanju tjelesnih oštećenja (“Službeni list RCG”, br. 45/04 i 50/04).

3. ODREĐIVANJE VISINE NOVČANE NAKNADE ZA TJELESNO OŠTEĆENJE

Radi određivanja visine novčane naknade, tjelesna oštećenja su, prema težini, razvrstana u šest stepena (grupa). Visina novčane naknade za tjelesno oštećenje određuje se, u zavisnosti od stepena tjelesnog oštećenja, u odgovarajućem procentu od propisanog osnova, prema tabeli:

ZA TJELESNO
OŠTEĆENJE OD
STEPENNAKNADA IZNOSI U
PROCENTU OD OSNOVA
100%140%
90%236%
80%332%
70%428%
60%524%
50%620%


Osnov za određivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje je utvrđen u nominalnom iznosu koji se usklađuje nakon isteka svake kalendarske godine.

4. POKRETANJE POSTUPKA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU NAKNADU ZA TJELESNO OŠTEĆENJE

Postupak za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje pokreće se na zahtjev osiguranika, odnosno korisnika prava, na osnovu medicinske dokumentacije koja se obavezno podnosi uz zahtjev.

Postupak za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje pokreće se i po službenoj dužnosti, na osnovu mišljenja organa vještačenja datog prilikom vještačenja o invalidnosti u postupku ostvarivanja prava na invalidsku penziju.

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje podnosi se područnoj jedinici Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore na čijem području je osiguranik bio posljednji put osiguran.

5. DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU NAKNADU ZA TJELESNO OŠTEĆENJE

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje podnosi se sljedeća dokumentacija:

  • medicinska dokumentacija (kao kod invalidske penzije),
  • prijava o povredi na radu (ako je tjelesno oštećenje nastupilo usljed povrede na radu),
  • fotokopija radne knjižice,
  • lična karta na uvid sa dostavljenom njenom fotokopijom.
KONTAKT