Direktor

Za direktora Fonda može biti imenovano lice koje ima VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili devet godina radnog iskustva na drugim poslovima.

Nakon sprovedenog postupka javnog konkursa za direktora Fonda, u skladu sa propisima o državnim službenicima i namještenicima, lista za izbor kandidata dostavlja se Upravnom odboru radi imenovanja.

Direktora Fonda imenuje Upravni odbor, na pet godina, na osnovu javnog konkursa.


Ranko Aligrudić

v.d. direktora

                                                                                          biografija

Direktor Fonda:

   1) organizuje rad i poslovanje Fonda;

   2) predstavlja i zastupa Fond i odgovoran je za zakonitost i kvalitet rada;

   3) predlaže Statut, program rada i finansijski plan;

   4) predlaže izvještaj o radu i finansijski izvještaj;

   5) predlaže i druge odluke Upravnom odboru;

   6) izvršava odluke Upravnog odbora;

   7) utvrđuje unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u Fondu;

   8) upravlja ljudskim i finansijskim resursima;

   9) stara se o obezbjeđivanju javnosti rada Fonda;

   10) rukovodi radom stručne službe Fonda; i

   11) vrši druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

KONTAKT