Upravni odbor

Fondom upravlja Upravni odbor, u skladu sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Fonda. Upravni odbor Fonda ima sedam članova koje imenuje i razrješava Vlada, i to: 

1) jednog člana na predlog reprezentativne sindikalne organizacije; 

2) jednog člana na predlog reprezentativnog udruženja poslodavaca; 

3) jednog člana na predlog Saveza udruženja penzionera Crne Gore; 

4) četiri člana na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja. 

Članovi Upravnog odbora Fonda imenuju se na vrijeme od četiri godine. 

 

Sastav Upravnog odbora Fonda PIO Crne Gore

Ime Prezime 
Pozicija
Predlog
 
predsjednik

Ministarstva rada i socijalnog staranja

 
član

Ministarstva rada i socijalnog staranja 

  
član

Ministarstva rada i socijalnog staranja 

Kemal Đečević 
član

Ministarstva rada i socijalnog staranja 

Branko Vešović
član

Saveza udruženja penzionera Crne Gore

Željko Burić
član

Reprezetativne sindikalne organizacije Crne Gore

Danilo Kaluđerović
član
Unije poslodavaca Crne Gore 

 

Upravni odbor Fonda:

  1. donosi Statut i opšte akte u skladu sa ovim zakonom;
  2. imenuje i razrješava direktora Fonda;
  3. donosi godišnji program rada Fonda;
  4. donosi finansijski plan;
  5. podnosi izvještaj o radu i finansijski izvještaj;
  6. odlučuje o poslovanju Fonda;
  7. donosi akte o usklađivanju penzija i vrijednosti penzije za jedan lični bod, u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju; i
  8. odlučuje o drugim pitanjima i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.
KONTAKT